Statut PUIT

STATUT

POLSKO-UKRAIŃSKIEJ IZBY TURYSTYCZNEJ

Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ II Podstawowe zadania Izby oraz sposób i formy ich realizacji

ROZDZIAŁ III Członkowie, ich prawa i obowiązki

ROZDZIAŁ IV Organy Izby

ROZDZIAŁ V Majątek Izby

ROZDZIAŁ VI Sposób ustalania wysokości składek i ich wpłaty

ROZDZIAŁ VII Zasady rozwiązania Izby i przeznaczenia jej majątku w razie likwidacji Izby

ROZDZIAŁ VIII Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

Art. 1

 1. Polsko-Ukraińska Izba Turystyczna, zwana dalej Izbą działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 710) oraz przepisów wydanych na jej podstawie, a także zgodnie z niniejszym Statutem.

 

Art. 2

 1. Izba jest organizacją samorządu gospodarczego powołaną dla ochrony i reprezentowania interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców, w szczególności wobec organów władzy publicznej.
 2. Izba uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Art. 3

Siedzibą Izby jest miasto Białystok.

 

Art. 4

 1. Izba działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 2. Izba używa pieczęci z napisem: w języku polskim: Polsko-Ukraińska Izba Turystyczna
 3. Językami urządowymi Izby są język polski i język ukraiński.

 

Art. 5

Izba może zawierać celowe porozumienia i może być członkiem krajowych oraz zagranicznych organizacji o podobnych zadaniach statutowych.

ROZDZIAŁ II

Podstawowe zadania Izby oraz sposób i formy ich realizacji

Art. 6

Celem Izby jest:

1)    wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą,

2)    ochrona  polskich interesów gospodarczych na Ukrainie i ukraińskich interesów gospodarczych w Polsce,

3)    reprezentowanie interesów gospodarczych członków Izby,

4)    obrona godności, praw i interesów gospodarczych członków Izby,

5)    promocja przedsiębiorstw i przedsiębiorców,

6)    promocja stosunków gospodarczych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą,

7)    przyczynianie się do rozwoju turystyki,

8)    organizowanie działa? i współdziałanie w przedsięwzięciach zapewniających materialne warunki rozwoju gospodarki turystycznej oraz jej doskonalenie,

9)    podnoszenie poziomu i kultury obsługi turystów,

10) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej,

11) prowadzenie i propagowanie działalności artystycznej, kulturalnej i oświatowej.

 

Art. 7

1.Izba realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

1)     udzielanie pomocy i porad swoim członkom, organizowanie współpracy między nimi i wspieranie ich inicjatyw gospodarczych,

2)     inicjowanie badań rynku turystycznego oraz wyrażanie opinii o projektach rozwiazań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki w zakresie turystyki,

3)     uczestniczenie w przygotowywaniu projektów aktów normatywnych dotyczących spraw objętych podstawowymi zadaniami Izby,

4)     dokonywanie analiz i ocen wdrażania oraz funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących działalności gospodarczej w zakresie turystyki,

5)     wspieranie oraz organizowanie kształcenia kadr dla turystyki,

6)     delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo – opiniodawczych w sprawach turystyki,

7)     kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w turystyce,

8)     opracowywanie ekspertyz i opinii o zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej w dziedzinie turystyki,

9)     informowanie o funkcjonowaniu przedsiębiorców oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego w dziedzinie turystyki,

10)   prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej oraz organizowanie wystaw i wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Izby,

11)   organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze post?powania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenie na odrąbnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą członków Izby.

12)   ochronę i popieranie interesów gospodarczych swoich członków wobec organów państwowych, samorządu terytorialnego  oraz innych podmiotów i instytucji polskich i ukraińskich.

2. Izba nie prowadzi działalności politycznej ani światopoglądowej.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art. 8

Członkowie Izby dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. honorowych.

 

Art. 9

 1. Członkiem zwyczajnym Izby może być każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie turystyki lub w branży około turystycznej, utworzony zgodnie z przepisami polskiego lub ukraińskiego prawa i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Ukrainy.
 2. Dla potrzeb niniejszego Statutu ustala się, że wszyscy wspólnicy jednej spółki cywilnej będą traktowani jako jeden przedsiębiorca.
 3. Członkowie – założyciele nabywają członkostwo Izby przez podpisanie Statutu.
 4. Członkowie Izby mogą być reprezentowani w Izbie przez pełnomocników.
 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w Izbie może być udzielone pełnomocnikowi przez więcej niż jednego przedsiębiorcę.

 

Art. 10

Przyjęcie na członka zwyczajnego następuje na wniosek zainteresowanego w drodze uchwały Rady Izby.

 

Art. 11

Członek zwyczajny lub osoba reprezentująca członka zwyczajnego ma prawo:

1)    uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby z głosem stanowiącym,

2)    wybierać i być wybieranym do władz Izby,

3)    zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Izby,

4)    korzystać ze świadczeń wynikających z działalności Izby,

5)    korzystać ze wsparcia i doradztwa ze strony Izby we wszystkich sprawach należących do zakresu jej działalności.

 

 

Art. 12

1. Członek Izby obowiązany jest prowadzić działalność zawodową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Statutu i uchwał organów Izby oraz dobrymi obyczajami. W szczególności członek Izby jest obowiązany w swojej działalności zawodowej do rzetelności i należytej staranności.

2. Członek Izby obowiązany jest dbać o jej dobre imię; nie może podejmować działań bądż dopuszczać się zaniechań, które godziłyby w dobre imię Izby.

 

Art. 13

Członek zwyczajny jest obowiązany:

1) brać czynny udział w realizacji zada? Izby,

2) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Izby,

3) regularnie opłacać składki członkowskie,

 

Art. 14

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla rozwoju turystyki.

 

Art. 15

Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków Izby uchwałą na wniosek Prezydium zaopiniowany przez Radę Izby.

 

Art. 16

Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby z głosem doradczym,

Art. 17

Członek honorowy jest obowiązany przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Izby.

Art. 18

1.   Członkostwo ustaje wskutek:

a) wystąpienia członka z Izby,

b) skreślenia z listy członków Izby,

c) wykluczenia członka z Izby,

d) rozwiązania Izby lub przedsiębiorcy będącego członkiem Izby,

e) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorc? będącego członkiem Izby.

2. Wystąpienie z Izby jest możliwe tylko wraz z końcem roku obrachunkowego. Pisemne oświadczenie o wystąpieniu składa się Radzie Izby na trzy miesięce przed upływem roku obrachunkowego. Rada Izby może skrócić termin trzymiesięczny.

3. Członek Izby może być skreślony z listy członków, jeżeli nie bierze czynnego udziału w realizacji zadań i celów Izby bądż zalega z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy po uprzednim pisemnym dwukrotnym wezwaniu do zapłaty.

4. Członek Izby może być wykluczony z Izby, jeżeli rażąco narusza postanowienia Statutu lub uchwał władz Izby, a w szczególności narusza dobre imię Izby lub w inny sposób działa na szkodę Izby lub wbrew jej interesom.

5. Skreślenia z listy członków oraz wykluczenia dokonuje Rada Izby.

6. Od Uchwały Rady Izby w sprawie skreślenia bądż wykluczenia służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Izby. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Rady Izby w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały.

7. Wygaśnięcie członkostwa potwierdza uchwała Rady Izby o wygaśnięciu członkostwa.

 

Art. 19

Godności członka honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie w przypadku sprzeniewierzenia się idei Izby lub rażącego naruszenia postanowień Statutu na wniosek Prezydium zaopiniowany przez Radę Izby.

 

ROZDZIAŁ IV

Organy Izby

Art. 20

1.Organami Izby są:

a) Walne Zgromadzenie Członków Izby,

b) Rada Izby,

c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Rady Izby i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

3. Wybór organów Izby odbywa się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów spośród członków Izby.

4. Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów i przejęcie spraw od dotychczasowych organów powinno nastąpić w ciągu 30 dni od dnia podjęcia uchwały o wyborze organów Izby. Do tego czasu działają organy poprzedniej kadencji tylko w zakresie zwykłego zarzędu.

5. Ilość członków organu w danej kadencji określa uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Izby w granicach określonych Statutem Izby.

 

Art. 21

1. W przypadku powstania wakatu w danym organie przed upływem kadencji wakat uzupełnia kolejna osoba z listy kandydatów do danego organu.

2. W przypadku wyczerpania listy kandydatów, o której mowa w ust. 1, wakat uzupełnia się w drodze wyborów przeprowadzonych na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków Izby.

 

Art. 22

O ile inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich organów Izby zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków. Wyłączenie jawności głosowania następuje w każdej sprawie na wniosek co najmniej 50 uczestników głosowania.

 

Oddział 1

Walne Zgromadzenie Członków Izby

Art. 23

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyśszym organem Izby.

2. Członkowie Izby uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu Izby, organach Izby, pracach Izby osobiście, poprzez swoje organy lub pełnomocników.

3. Każdemu członkowi Izby przysługuje wyłącznie jeden mandat w zakresie czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

Art. 24

Walne Zgromadzenie Członków Izby może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 

Art. 25

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Radę Izby jako Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze co 4 lata, a jako Zgromadzenie sprawozdawcze co roku – najpóżniej w drugim kwartale następnego roku.

2. W roku, w którym zwołuje się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze nie zwołuje się Walnego Zgromadzenia sprawozdawczego.

 

Art. 26

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Prezydium Izby z inicjatywy własnej, na żądanie Rady Izby, Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek co najmniej 25% członków Izby, w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez wszystkich zebranych członków.

 

Art. 27

1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Prezydium Izby powiadamia członków Izby z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem.

2. Walne Zgromadzenie obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad.

3. Walne Zgromadzenie władne jest do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków Izby; w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

 

Art. 28

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Izby należy:

1) ustalanie głównych kierunków działania Izby,

2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Izby, Komisji Rewizyjnej,

3) podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Izby, Komisji Rewizyjnej,

4) wybór i odwoływanie członków organów Izby,

5) uchwalanie zmian Statutu Izby,

6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Izby, od uchwał Komisji Rewizyjnej,

7) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Izby oraz wyznaczaniu likwidatora Izby,

8) podejmowanie uchwał i postanowień w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia,

 

Art. 29

Walne Zgromadzenie Członków Izby uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania przed upływem kadencji członków organów Izby oraz rozwiązania Izby podejmuje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Izby w pierwszym terminie; w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

 

Oddział II

Rada Izby, Prezydium Izby

Art. 30

Rada Izby kieruje działalności? Izby i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem Członków Izby.

 

Art. 31

Rada Izby składa się z 11 do 15 członków wybieranych spośród członków Izby przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.

 

 

 

Art. 32

Na swym pierwszym posiedzeniu Rada Izby wybiera ze swego grona Prezydium Izby w liczbie od 4 do 6 osób określając ich liczbę i funkcje, w tym Prezesa Izby, Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.

 

Art. 33

Pracami Rady Izby oraz jej Prezydium kieruje Prezes Izby.

 

Art. 34

Do kompetencji i obowiązków Rady Izby należy w szczególności:

1) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Izby,

2) realizacja celów i zadań statutowych Izby,

3) zatwierdzanie preliminarzy budżetowych,

4) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, w tym o wykluczeniu członka z Izby,

5) zatwierdzanie rocznych programów działania Izby,

6) powoływanie funduszy celowych,

7) podejmowanie uchwał w sprawach przystępowania do innych organizacji,

8) tworzenie organów doradczych i opiniodawczych Izby, sprawowanie nad nimi nadzoru i uchwalanie regulaminów ich pracy,

9) zwoływanie i proponowanie porządku obrad Walnych Zgromadzeń Izby,

10) wykonywanie wszystkich innych działań nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia,

11) podejmowanie uchwał o zbyciu i nabyciu nieruchomości,

12) opiniowanie wniosków Prezydium Rady w sprawach nadawania i pozbawiania godności honorowego członka Izby,

13) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta dla badania księg rachunkowych Izby,

14) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swojej działalności,

15) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Izby pełniących funkcje w organach Izby,

16) zarządzanie majątkiem Izby,

17) reprezentowanie Izby na zewnątrz.

 

Art. 35

1. Prezydium Rady Izby jest organizatorem i koordynatorem prac Rady Izby,

2. Do obowiązków Prezydium należy w szczególności:

a) wykonywanie uchwał Rady Izby,

b) składanie Radzie Izby sprawozdań z działalności,

c) realizacja bieżących zadań Rady Izby,

d) sporządzanie preliminarza budżetowego Izby,

e) zatrudnianie pracowników Izby i ustalanie zasad wynagradzania,

f) utrzymywanie kontaktów z władzami samorządowymi i państwowymi,

g) prowadzenie ewidencji członkowskiej,

h) prowadzenie i nadzór nad rachunkowości? Izby.

3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Izby wymagane jest współdziałanie dwóch członków Prezydium Rady Izby, tym Prezesa lub Wiceprezesa.

 

Oddział III

Komisja Rewizyjna

Art. 36

1. Komisja Rewizyjna Izby składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

 

Art. 37

Do kompetencji i obowi?zków Komisji Rewizyjnej należy:

1) wykonywanie nadzoru i kontroli nad działalności? Rady Izby i jej Prezydium,

2) badanie sprawozdań Rady Izby,

3) badanie sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami, jak i ze stanem faktycznym,

4) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań i wniosków z zakresu dzia?alności Izby,

5) przeprowadzanie innych działań kontrolno-sprawdzających zleconych przez Walne Zgromadzenie lub wnioskowanych przez Radę Izby albo Prezydium Rady Izby,

6) rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Izby na ich wniosek oraz między członkami a Radą Izby, powstałych na tle ich praw i obowiązków wynikających z ich przynależności do Izby,

7) rozpatrywanie sporów lub wniosków powstałych w związku z nie przestrzeganiem lub naruszeniem przez członków Izby postanowień Statutu oraz uchwał organów Izby,

 

Art. 38

Komisja Rewizyjna stwierdzając naruszenie przez członka Izby obowiązków określonych w  Statucie może wnioskować do Rady Izby o orzeczenie wobec członka lub jego przedstawiciela kary:

1. upomnienia,

2. nagany,

3. wykluczenia z Izby.

 

 

Art. 39

Do uchwał w przedmiocie orzeczenia kar, o których mowa w art. 38, stosuje się odpowiednio postanowienie art. 18 ust. 5 Statutu.

 

Art. 40

Członek Izby nie może być ukarany po upływie jednego roku od dnia, w którym Komisja Rewizyjna lub Rada Izby powziąła wiadomość o dopuszczeniu się przez niego naruszenia obowiązków, o których mowa w Statucie.

 

Art. 41

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i przedstawicieli organów Izby składania pisemnych lub ustnych wyjasnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

Art. 42

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych  organach Izby.

 

ROZDZIAŁ V

Majątek Izby

Art. 43

1. Żródłem powstania majątku Izby są:

1) składki członkowskie,

2) wpisowe,

3) dotacje i subwencje,

4) darowizny, zapisy i spadki,

5) wpływy z działalności statutowej,

6) wpływy z dochodów z jej majątku,

7) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Izbę.

2. Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych przez Radę Izby.

3. Przedmiotem działalności gospodarczej Izby zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

1)    79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

2)    79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej

3)    79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

4)    58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

5)    58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

6)    85.59.B Pozostałe poza szkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

7)    73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

8)    82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów

9)    96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

4. Dochód z działalności gospodarczej Izby służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

 

 

Art. 44

 1. Rozporządzenie nieodpłatnymi przysporzeniami oraz subwencjami i dotacjami może następować tylko i wyłącznie w ramach celu, na który te przysporzenia, subwencje i dotacje zostały przeznaczone.
 2. Członkowie Izby nie mają żadnych praw do majątku Izby.

ROZDZIAŁ VI

Sposób ustalania wysokości składek i ich wpłaty

Art. 45

Składki członkowskie oraz wpisowe powinny być wpłacane w wysokości i na zasadach określonych uchwałą Rady Izby.

 

ROZDZIAŁ VII

Zasady rozwiązania Izby i przeznaczenia jej majątku w razie likwidacji Izby.

Art. 46

1. Rozwiązanie Izby następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

2. Likwidatora Izby wyznacza uchwałą Walne Zgromadzenie Członków Izby.

 

Art. 47

1. Likwidator zgłosi do właściwego rejestru otwarcie likwidacji oraz imię i nazwisko likwidatora.

2. W stosunkach wewnętrznych Likwidator obowiązany jest stosować się do uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Izby.

 

Art. 48

Likwidator zakończy bieżące interesy Izby, ściągnie wierzytelności, wypełni zobowiązania i spieniąży majątek Izby.

 

Art. 49

Majątek Izby pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się pomiędzy członków Izby w takim stosunku w jakim członkowie wnosili skladki do ogólnej sumy składek.

 

Art. 50

Po ukończeniu likwidacji i po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Członków Izby ostatecznych rachunków, Likwidator zgłosi wniosek o wykreślenie Izby z właściwego rejestru. Księgi i dokumenty rozwiązanej Izby będą oddane na przechowanie osobie prawnej, fizycznej lub jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej wskazanej uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Izby.

 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

Art. 51

Statut niniejszy uchwalony został przez Założycieli Izby i potwierdzony przez złożenie na nim podpisów Założycieli – osobiście lub przez pełnomocnika – na ostatnich kartach Statutu.