Статут ПУТП

СТАТУТ

ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ПАЛАТИ,

ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ У БІЛОСТОЦІ

РОЗДІЛ І Загальні положення

РОЗДІЛ ІІ Основні завдання Палати та спосіб і форми їх реалізації

РОЗДІЛ ІІІ Члени, їх права і обов’язки

РОЗДІЛ IV Органи Палати

РОЗДІЛ V Майно Палати

РОЗДІЛ VI Спосіб визначення розміру внесків та їх сплати

РОЗДІЛ VII Принципи розпуску Палати та призначення її майна у разі ліквідації Палати

РОЗДІЛ VIIІ Прикінцеві положення

РОЗДІЛ I

Загальні положення

Стаття 1

Польсько-українська туристична палата, яка зветься далі Палатою, діє на підставі закону від 30 травня 1989 р. про господарчі палати (кодифікований текст “Дзєннік Устав” за 2009 р.,
№ 84, позиція 710) та положень, прийнятих на його основі, а також відповідно до цього Статуту.

 

Стаття 2

 1. Палата є організацією господарського самоуправління, створеною для захисту та представлення господарських інтересів суб’єктів підприємницької діяльності, яких вона об’єднує, в особливості по відношенню до органів державної влади.
 2. Палата набуває статусу юридичної особи в момент внесення запису до Державного судового реєстру.

 

Стаття 3

Палата знаходиться у місті Білосток.

 

Стаття 4

 1. Палата діє на території Республіки Польща та поза її межами.
 2. Палата використовує печатку із написом польською мовою: Польсько-українська туристична Палата.
 3. Офіційними мовами Палати є польська та українська мови.

 

Стаття 5.

Палата може укладати цільові угоди і може бути членом державних та іноземних організацій, які мають подібні статутні цілі.

 

РОЗДІЛ ІІ

Основні завдання Палати та спосіб і форми їх реалізації

Стаття 6

Метою Палати є:

1)      надання підтримки розвиткові господарських і комерційних відносин між Республікою Польща та Україною,

2)      захист польських господарських інтересів на Україні і українських господарських інтересів у Польщі,

3)      представницькі функції щодо господарських інтересів членів Палати,

4)      захист гідності, прав і господарських інтересів членів Палати,

5)      популяризація підприємств і суб’єктів підприємницької діяльності,

6)      популяризація господарських відносин між Республікою Польща і Україною,

7)      участь у розвитку туризму,

8)      організація діяльності та взаємодія протягом заходів, спрямованих на забезпечення матеріальних умов для розвитку туристичної економіки та її вдосконалення,

9)      підвищення рівня і культури обслуговування туристів,

10)  формування та поширення принципів етики у господарській діяльності,

11)  проведення та пропагування художньої, культурної та освітньої діяльності.

 

Стаття 7

 1. Палата реалізує свої завдання, зокрема, шляхом:

1) надання допомоги та порад своїм членам, організації співпраці між ними та підтримки їх господарських ініціатив,

2) ініціювання досліджень ринку туристичних послуг та висловлення думки про проекти рішень, стосовно функціонування економіки у сфері туризму,

3) участь у підготовці проектів нормативних актів, які стосуються справ, що належать до основних завдань Палати,

4) здійснення аналізу та оцінок запровадження і функціонування положень законодавства стосовно господарської діяльності у сфері туризму,

5) підтримка та організація навчання кадрів для туризму,

6) делегування своїх представників на запрошення державних органів з метою участі в роботі консультативно-дорадчої установи у справах туризму,

7) формування та поширення принципів етики в господарській діяльності, зокрема підготовка і вдосконалення норм добросовісної поведінки в туризмі,

8) підготовка експертиз і висновків про звичаї, які стосуються ведення господарської діяльності у сфері туризму,

9) надання інформації про роботу суб’єктів підприємницької діяльності та висловлення думки про стан економічного розвитку у сфері туризму,

10) проведення діяльності, спрямованої на популяризацію, та інформаційної діяльності, а також організація виставок і обміну досвідом між членами Палати,

11) організація і створення умов для розв’язання суперечок мирним шляхом та шляхом досягнення порозуміння, а також участь згідно окремо визначених принципів у судовій процедурі, пов’язаній із господарською діяльністю членів Палати,

12) захист і підтримка господарських інтересів своїх членів по відношенню до державних органів, органів територіального самоуправління та інших польських і українських суб’єктів та установ.

 1. Палата не веде політичної діяльності та діяльності, пов’язаної зі світоглядом.

 

РОЗДІЛ ІІІ

Члени, їх права і обов’язки

Стаття 8

Члени Палати поділяються на:

 1. рядових,
 2. почесних.

 

Стаття 9

1. Рядовим членом Палати може бути будь-який суб’єкт підприємницької діяльності, який веде господарську діяльність у сфері туризму або у галузі, яка пов’язана з туризмом, заснований згідно з положеннями польського або українського законодавства, місце знаходження якого розташоване на території Республіки Польща або України.

2. Для потреб даного Статуту встановлено, що усі учасники одного партнерського товариства будуть трактуватися як один суб’єкт підприємницької діяльності.

 1. Члени-засновники отримують членство в Палаті шляхом підписання Статуту.
 2. Члени Палати можуть бути представлені у Палаті за допомогою своїх представників.
 3. Довіреність на здійснення представницьких функцій у Палаті може бути надана представнику кількома суб’єктами підприємницької діяльності.

 

Стаття 10

Приймання у рядові члени відбувається за заявою зацікавленої особи шляхом прийняття рішення Радою Палати.

 

Стаття 11.

Рядовий член або особа, яка представляє рядового члена, має право:

1)                 брати участь у Загальних зборах членів Палати з представницьким голосом,

2)                 обирати та бути обраним до органів управління Палати,

3)                 висловлювати побажання та подавати заяви органам управління Товариством,

4)                 користуватися перевагами, які випливають з діяльності Палати,

5)                 користуватися підтримкою та консультаційними послугами Палати в усіх справах, які належать до сфери її діяльності.

 

Стаття 12

 1. Член Палати зобов’язаний вести професійну діяльність згідно з чинними положеннями законодавства, положеннями Статуту і рішеннями органів Палати та належними звичаями.

Зокрема, член Палати зобов’язаний у своїй професійній діяльності діяти добросовісно та докладаючи належної старанності.

 1. Член Палати зобов’язаний дбати про її добре ім’я; він не може вчиняти дії або допускати бездіяльність, які б загрожували репутації Палати.

 

Стаття 13

Рядовий член зобов’язаний:

1) брати активну участь у здійсненні завдань Палати,

2) дотримуватися положень Статуту і рішень органів влади Палати,

3) регулярно сплачувати членські внески.

 

Стаття 14

Почесним членом може бути фізична особа, яка зробила особливий внесок у розвиток туризму.

 

Стаття 15

Звання почесного члена надають Загальні збори членів Палати шляхом прийняття рішення за поданням Президії після отримання висновку щодо цього від Ради Палати.

 

Стаття 16

Почесний член має право брати участь у Загальних зборах членів Палати з правом консультативного голосу.

 

Стаття 17

Почесний член зобов’язаний дотримуватися положень Статуту і рішень органів управління Палати.

 

Стаття 18

1. Членство припиняється в результаті:

a)     виходу члена з Палати,

b)    викреслення зі списку членів Палати,

c)    виключення члена з Палати,

d)   розпуску Палати або суб’єкта підприємницької діяльності, який є членом Палати,

e)    припинення ведення господарської діяльності суб’єктом підприємницької діяльності, який є членом Палати.

2. Вихід з Палати можливий лише станом на кінець фінансового року. Письмова заява про вихід подається Раді Палати за три місяці до закінчення фінансового року. Рада Палати може зменшити тримісячний термін.

3. Член Палати може бути викреслений зі списку членів у тому випадку, якщо він не бере активної участі в реалізації завдань і цілей Палати або має заборгованість з оплати членських внесків за період, що становить понад 12 місяців після попередньої дворазово поданої у письмовій формі вимоги внести оплату.

4. Член Палати може бути виключений з Палати, якщо він грубо порушує положення Статуту або рішення органів управління Палатою, а саме шкодить доброму імені Палати або в інший спосіб завдає шкоди Палаті або ж діє всупереч її інтересам.

5. Викреслення зі списку членів та виключення здійснює Рада Палати.

 1. Рішення Ради Палати в справі виключення або викреслення можна оскаржити, звернувшись до Загальних зборів членів Палати. Заява про оскарження подається за посередництвом Ради Палати протягом 30 днів з дати отримання рішення.
 2. Припинення членства підтверджує ухвала Ради Палати про припинення членства.

 

Стаття 19

Загальні збори за заявою Президії позбавляють звання почесного члена у разі зневіри в ідеї Палати або у разі грубого порушення положень Статуту, щодо яких висловилася Рада Палати.

РОЗДІЛ IV

Органи Палати

Стаття 20

1. Органами Палати є:

a)     Загальні збори членів Палати,

b)    Рада Палати,

c)     Ревізійна комісія.

 1. Термін скликання Ради Палати і Ревізійної комісії складає 4 роки.
 2. Обрання членів Ради Палати і Ревізійної Комісії відбувається шляхом таємного голосування за необмеженої кількості кандидатів серед членів Палати.
 3. Набрання законних повноважень новообраними органами і передача справ від попередніх органів повинні відбутися протягом 30 днів з дня прийняття рішення про обрання органів Палати. До цього часу функціонують органи попереднього скликання, проте вони діють виключно у сфері звичайного управління.
 4. Кількість членів органу протягом даного скликання визначається рішенням Загальних зборів членів Палати у межах, визначених Статутом Палати.

 

Стаття 21

 1. У разі виникнення вакансії у даному органі до закінчення терміну скликання, вакансію займає наступна особа зі списку кандидатів до цього органу.
 2. У разі вичерпання списку кандидатів, про який йдеться в абз. 1, вакансію заповнюють шляхом виборів, які проводяться на найближчих Загальних зборах членів Палати.

 

Стаття 22

Якщо іншими положеннями Статуту не передбачено інакше, рішення усіх органів Палати приймаються простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування за умови присутності принаймні половини членів. Заборона відкритого голосування відбувається у будь-якій справі за заявою принаймні 50 (%?) учасників голосування.

 

Підрозділ 1

Загальні збори членів Палати

 

Стаття 23

1. Загальні збори членів є найвищим органом Палати.

2. Члени Палати беруть участь у Загальних зборах Палати, органах Палати, роботі Палати особисто, за посередництвом своїх органів або представників.

3. Будь-який член Палати у сфері права обирати і бути обраним має право лише на один мандат.

 

Стаття 24

Загальні збори членів Палати можуть бути черговими або позачерговими.

 

Стаття 25

 1. Чергові Загальні збори скликаються Радою Палати як Збори, скликані для подання звітів і проведення виборів, кожні 4 роки, як звітні Збори щорічно — щонайпізніше у другому кварталі наступного року після закінчення звітного року.
 2. У той рік, коли скликаються Збори для подання звітів і проведення виборів, не скликаються Загальні збори для подання звітів.

 

Стаття 26

 1. Позачергові Загальні збори членів Палати можуть бути проведені у будь-який час у випадках, які мають особливе обґрунтування.
 2. Позачергові збори скликає Президія Палати з власної ініціативи, на вимогу Ради Палати, Ревізійної комісії або за письмовою заявою принаймні 25 % членів Палати, протягом одного місяця з дня подання такої заяви.
 3. Позачергові загальні збори обговорюють ті справи, для обговорення яких вони були скликані. Справи, не віднесені до порядку денного, Позачергові загальні збори можуть обговорювати та приймати рішення з приводу них лише після того, які усі члени, що зібралися, висловлять згоду на це.

 

Стаття 27

 1. Про місце, термін і порядок денний проведення засідання Загальних зборів Президія Палати повідомляє членів Палати за принаймні 30 днів до проведення зборів.
 2. Загальні збори проводять засідання відповідно до ухваленого ними порядку денного.
 3. Протягом першого голосування Загальні збори можуть приймати рішення за умови присутності принаймні половини членів Палати; протягом другого голосування — без огляду на кількість присутніх.

 

Стаття 28

До компетенції Загальних зборів членів Палати належить:

1)      визначення основних напрямів роботи Палати,

2)      розгляд звітів Ради Палати, Ревізійної комісії,

3)      прийняття рішень у справі схвалення звітів членів Ради Палати, Ревізійної Комісії,

4)      обрання та відкликання членів органів Палати,

5)      ухвалення змін до Статуту Палати,

6)      розгляд заяв про оскарження рішень Ради Палати, рішень Ревізійної Комісії,

7)      прийняття рішень про розпуск Палати та визначення ліквідатора Палати,

8)      прийняття рішень і постанов в інших справах, які вимагають рішення Загальних зборів.

 

Стаття 29

Загальні збори членів Палати приймають рішення у справі зміни Статуту, відкликання до закінчення терміну скликання членів органів Палати та розпуску Палати простою більшістю голосів за присутності принаймні половини членів Палати протягом першого голосування; протягом другого голосування без огляду на кількість присутніх.

Підрозділ ІІ

Рада Палати, Президія Ради

 

Стаття 30

Рада Палати управляє діяльністю Палати і несе відповідальність за свою роботу перед Загальними зборами членів Палати.

 

Стаття 31

Рада Палати нараховує від 11 до 15 осіб, які обираються серед членів Палати Загальними зборами членів Палати.

 

Стаття 32

На своєму першому засіданні Рада Палати обирає зі свого складу Президію Ради у кількості від 4 до 6 осіб, визначаючи її чисельний склад і функції, у тому числі Голову (Президента) Палати, Віце-президентів, Секретаря і Скарбника.

 

Стаття 33

Роботою Ради Палати і її Президії управляє Голова (Президент) Палати.

 

Стаття 34

Зокрема, до компетенції і обов’язків Ради Палати належить:

1)      виконання рішень Загальних зборів Палати,

2)      реалізація цілей і статутних завдань Палати,

3)      затвердження бюджетних кошторисів,

4)      прийняття рішень у справах членів, у тому числі про виключення члена з Палати,

5)      затвердження річних програм роботи Палати,

6)      створення цільових фондів,

7)      прийняття рішень у справі вступу до інших організацій,

8)      створення дорадчих та консультативних органів Палати, здійснення нагляду за ними і ухвалення регламентів їх роботи,

9)      скликання Загальних зборів і внесення пропозицій щодо порядку денного Загальних зборів Палати,

10)  виконання усіх інших дій, не віднесених до виключної компетенції Загальних зборів,

11)  прийняття рішень про придбання і продаж об’єктів нерухомості,

12)  подання висновків щодо заяв Президії Ради у справах надання і позбавлення звання почесного члена Палати,

13)  визначення аудитора для перевірки бухгалтерських книг Палати,

14)  подання на розгляд Загальних зборів звіту зі своєї діяльності,

15)  визначення принципів і розміру винагороди для членів Палати, які виконують функції в органах Палати,

16)  управління майном Палати,

17)  представлення Палати у зовнішніх відносинах.

Стаття 35

 1. Президія Ради є організатором і координатором роботи Ради Палати.
 2. Зокрема, до обов’язків президії належить:

a)      виконання ухвал Ради Палати,

b)      подання Раді Палати звітів з діяльності,

c)      виконання поточних завдань Ради Палати,

d)     укладання бюджетного кошторису Палати,

e)      працевлаштування працівників Палати і визначення принципів оплати праці,

f)       підтримання контактів з органами самоуправління та державними органами влади,

g)      ведення обліку членів,

h)      ведення і нагляд за бухгалтерським обліком Палати.

 1. Для подання заяв від імені Палати вимагаються спільні дії двох членів Президії Ради, у тому числі Голови (Президента) і Віце-президента.

 

Підрозділ ІІІ

Ревізійна комісія

 

Стаття 36

 1. Ревізійна комісія Палати нараховує від 3 до 5 осіб, яких обирають Загальні збори членів Палати.
 2. Ревізійна комісія обирає зі свого складу: головуючого, заступника головуючого і секретаря.

 

Стаття 37

До компетенції і обов’язків Ревізійної комісії належить:

1)      здійснення нагляду і контролю за діяльністю Ради Палати і її Президії,

2)      контроль звітів Ради Палати,

3)      контроль фінансового звіту як у плані його відповідності бухгалтерським книгам, так і фактичному стану,

4)      подання Загальним зборам звітів і заяв, які належать до сфери роботи Палати,

5)      здійснення інших дій, спрямованих на контроль та перевірку, виконання яких доручається Загальними зборами, або заява відносно яких подається Радою Палати чи Президією Ради Палати.

6)      Розгляд і розв’язання суперечок між членами Палати за їх заявою та суперечок між членами і Радою Палати, які виникли у зв’язку з їхніми правами і обов’язками, що випливають з їх приналежності до Палати,

7)      розгляд суперечок або заяв, які виникли у зв’язку з недотриманням або порушенням членами Палати положень Статуту та рішень органів Палати.

 

Стаття 38

Ревізійна комісія, констатуючи факт порушення визначених в Статуті обов’язків, вчинене членом Палати, може звернутися до Ради Палати із заявою про винесення рішення по відношенню до члена або його представника щодо покарання у формі:

 1. нагадування,
 2. догани,
 3. виключення з Палати.

 

Стаття 39

До ухвал у справі визначення покарання, про яке йдеться у ст. 38, відповідним чином застосовується положення ст. 18 абз. 5 Статуту.

 

Стаття 40

Член Палати не може бути покараний після закінчення одного року з дня, коли Ревізійній комісії або Раді Палати стало відомо про те, що він порушив обов’язки, про які йдеться в Статуті.

 

Стаття 41

Ревізійна комісія має право вимагати від членів та представників органів Палати подавати письмові та усні пояснення стосовно справ, які нею контролюються.

 

Стаття 42

Члени Ревізійної Комісії не можуть виконувати функції в інших органах Палати.

 

РОЗДІЛ V

Майно Палати

 

Стаття 43

 1. Джерелом формування майна Палати є:

1) членські внески,

2) вступні внески,

3) дотації і субвенції,

4) пожертви, майно, отримане за заповітом, та майно, отримане у спадок,

5) надходження від статутної діяльності,

6) надходження від доходів, отриманих від її майна,

7) доходи від господарської діяльності, яка ведеться Палатою.

 1. Палата може вести господарську діяльність згідно з принципами, визначеними Радою Палати.
 2. Предметом господарської діяльності Палати відповідно до Польської класифікації видів діяльності є:

1) 79.12.Z — Діяльність організаторів (організаційна діяльність) у сфері туризму,

2) 79.90.В — Діяльність у сфері туристичної інформації,

3) 79.90.С — Інша сервісна діяльність у сфері бронювання, некласифікована в іншому місці,

4) 58.12.Z — Видання переліків і списків (наприклад, адресних, телефонних),

5) 58.19.Z — Інша видавнича діяльність,

6) 85.59.В — Інші позашкільні форми освіти, некласифіковані в іншому місці,

7) 73.12.D — Посередництво протягом продажу часу і місця для рекламних цілей в інших засобах масової інформації,

8) 82.30.Z — Діяльність, пов’язана з організацією ярмарків, виставок і конгресів,

9) 96.09.Z — Інша сервісна діяльність, некласифікована в іншому місці.

 1. Дохід від господарської діяльності Палати слугує для виконання статутних цілей і не може бути призначений для розподілу між її членами.

 

Стаття 44

 1. Розпоряджатися благодійними пожертвами або субвенціями і дотаціями можна виключно в межах цілі, на яку ці пожертви, субвенції і дотації були призначені.
 2. Члени Палати не мають будь-яких прав на майно Палати.

 

РОЗДІЛ VI

Спосіб визначення розміру внесків та їх сплати

Стаття 45

Членські та вступні внески повинні сплачуватися у тому розмірі та згідно з тими принципами, які визначені рішенням Ради Палати.

 

РОЗДІЛ VII

Принципи розпуску Палати та призначення її майна у разі ліквідації Палати

Стаття 46

 1. Розпуск Палати відбувається після проведення ліквідації.
 2. Ліквідатор Палати визначається рішенням Загальних зборів членів Палати.

 

Стаття 47

 1. Ліквідатор повідомить у відповідний реєстраційний орган про початок ліквідації, а також повідомить ім’я і прізвище ліквідатора.
 2. У внутрішніх відносинах Ліквідатор зобов’язаний дотримуватися викладеного в рішеннях Загальних зборів членів Палати.

 

Стаття 48

Ліквідатор завершить поточні справи Палати, стягне кредиторську заборгованість, виконає зобов’язання і переведе у грошову форму майно Палати.

 

Стаття 49

Майно Палати, яке залишилося після задоволення або забезпечення вимог кредиторів, розподіляється між членами Палати у такому співвідношенні, в якому члени вносили членські внески відносно загальної суми членських внесків.

 

Стаття 50

Після завершення ліквідації і затвердження Загальними зборами членів Палати остаточних рахунків Ліквідатор подасть заяву про викреслення Палати із відповідного реєстру. Бухгалтерські книги і документи Палати після її розпуску будуть передані на зберігання юридичній особі, фізичній особі або організаційній одиниці без утворення юридичної особи, яка була визначена рішенням Загальних зборів членів Палати.

РОЗДІЛ VIIІ

Прикінцеві положення

 

Стаття 51

Цей Статут був ухвалений Засновниками Палати та підтверджений шляхом його підписання Засновниками — особисто або через уповноважену особу — на останніх сторінках Статуту.